Vår affärsidé

Behöver det vara så krångligt?
För många har problemen med att registrera ett eget företag uppfattats som mycket stora. Man vill gärna arbeta med det man är bra på och inte hålla på med en massa administration. Osäkerheten ligger även alltid i bakgrunden och ruvar. Samtidigt kräver många företag att man ska ha ett eget registrerat företag med F-skattsedel för
att man ska få möjlighet att utföra vissa uppdrag.

Mer rörlighet är dagens verklighet!
Företagen vill ibland snabbt få hjälp med att få ett speciellt uppdrag utfört. Samtidigt som det finns många hungriga arbetsamma som vill utföra dem. Behovet kan uppstå på grund av en arbetstopp, att få en vakans täckt eller att få en viss vara/tjänst levererad. Företagen vill heller inte hålla på med en massa löneadministration i onödan, som de är tvingade till även om de anställer någon för en kort tid.

Det nya arbetssättet håller på att födas! 
Då det enligt ovan uppstår lite av moment 22 mellan uppdragsgivarna och uppdragstagarna, saknas det en länk dem emellan. Det är här vår affärsidé kommer in i bilden. Vi är just denna någon som löser båda parters knutar och tar hand om all administration, lönehantering och redovisning. Spektra har ett enkelt upplägg där uppdragsgivaren får en faktura och uppdragstagaren får sin lön.

Passar det alla? 
Om vi alla arbetar tillsammans åt samma håll kan vi prestera mycket. Livet blir mycket lättare, enklare för uppdragsgivaren att få sina uppdrag beställda samtidigt som uppdragstagaren lättare kan erbjuda sig att utföra dem. Utvecklar vi vårt samarbete och blir riktigt många kan vi även lättare hitta varandra då nya behov uppstår.
Inget kommer gratis!
Allt kommer nu inte serverat på ett fat. Uppdragstagaren måste med egen aktiv handling och eget kontaktnät skaffa sig sina egna uppdrag. Uppdragsgivaren måste också själv välja vem de vill anlita. Däremot blir det mycket enklare att träffa avtal mellan parterna då Spektras tjänster tas i anspråk. Det blir lättare för uppdragsgivaren att ta beslut och det blir lättare för uppdragstagaren att sälja sig själv, sina tjänster och varor.

Låt oss se framåt!
Vem vet, våra kontakter med varandra kanske utmynnar i blomstrande tider för alla inblandade parter. Låt oss hoppas att vi ska trivas med varandra och göra ett bra jobb. Spektra lovar under alla omständigheter att göra allt vad som står till buds, i strävan att lämna god  service och i övrigt vara en bra partner.