Ekonomi        
Ersättningar

Uppdragsgivaren och uppdragstagaren träffar själva överenskommelse om vilken ersättning, exklusive moms, som ska gälla för uppdraget.
 

Överenskommelse kan träffas antingen om löpande timdebitering eller ett fast pris.
 

Tänk på att ersättningen ska innehålla utrymme för;

  • Lön och semesterersättning till uppdragstagaren

  • Eventuell sjuklön

  • Sociala avgifter enligt lag

  • Särskild löneskatt i förekommande fall

  • Arbetsmarknadsförsäkringar

  • Grupplivförsäkringar

  • Administrationsersättning till Spektra

Allt detta måste Spektra betala utöver uppdragstagarens andel.

 

En ungefärlig tumregel kan vara att uppdragsersättningen bör vara minst det dubbla värdet av den lön, exklusive semesterersättning, som uppdragstagaren önskar sig.

Spektra har ingen åsikt om ersättningens storlek, såvida inte uppdragstagaren gett Spektra sådana instruktioner.
 

Spektra kontrollerar dock alltid att den överenskomna ersättningen aldrig understiger det dubbla värdet av lägsta-lönen som gäller för arbetsplatsen eller uppdragets art. Om den gör det godkänner inte Spektra att Spektras tjänster tas i anspråk.
 

Uppdragstagarens andel är 60% av fakturerad omsättning. Om Spektra friskrives från skyldigheten att betala eventuell sjuklön stiger andelen till 70%.

 

Uppdragstagarens andel utbetalas som lön och semesterersättning.

 

I partneravtalet står angivet mer information om vissa avräkningar, t.ex. om reseersättning och traktamenten har debiterats och därmed också ska betalas ut.